Algemene voorwaarden & disclaimer - Het Zesde GelukHet Zesde Geluk

Algemene voorwaarden & Disclaimer

Het Zesde Geluk stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren. Bij een bevestigde reservering (per telefoon of per mail) gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.     

1. Definities
1.1 Opdrachtnemer: Het Zesde Geluk (Jinai Looi), de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Het Zesde Geluk opdracht geeft om de Opdracht te leveren.
1.3 Overeenkomst: alle afspraken tussen Het Zesde Geluk en Opdrachtgever in verband met de Opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
1.4 Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Het Zesde Geluk.
1.5 Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Het Zesde Geluk.
1.6 Opdracht: de levering aan Opdrachtgever conform de Overeenkomst, zoals het verzorgen van catering, recepties, workshops, evenementen en exploitaties in de ruimste zin van het woord, inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken en het ter beschikking stellen van het benodigde personeel en de benodigde locaties en zaken.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Het Zesde Geluk zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Prijsstijgingen in grondstoffen, loonkosten, accijnzen, huren alsmede telfouten kunnen bij een definitieve aanbieding gewijzigd worden doorberekend.

Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Het Zesde Geluk het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Betalingscondities
Bij een definitieve reservering dient een voorschot ter hoogte van 50 % van de aanbieding binnen 14 dagen te worden voldaan, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Indien cliënt ondanks sommatie niet betaald, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Het Zesde Geluk genoodzaakt is te maken. Bij uitblijven van de betaling vervalt de recht op levering.

4. Aantal gasten
Het in de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 vermelde aantal gasten beschouwt Het Zesde Geluk als garantie-aantal voor de partij, tenzij de klant schriftelijk een gewijzigd aantal heeft afgegeven, hetwelk dan in beginsel zal worden beschouwd als het nieuwe garantie-aantal.
• Wijzigingen op het in de eerste alinea omgeschreven garantie-aantal zijn, zonder financiële consequenties, mogelijk tot twee weken voor de reserveringsdatum;
• Indien het aantal gasten binnen deze termijn van twee weken wordt verhoogd, dient de klant onverwijld contact op te nemen met de Het Zesde Geluk.

5. Locatie reserveringen
Bij huur van ruimten door de Het Zesde Geluk namens derden zijn eveneens van toepassing de algemene voorwaarden en condities van de betreffende locatie.

6. Annulering
In alle gevallen waarin op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 één Horecadienst moet worden verleend, zal voor de annulering van een in een zodanige overeenkomst opgenomen reservering het navolgende gelden:
a. Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de omzetverwachting inclusief BTW aan Het Zesde Geluk te betalen;
b. Bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 55% van de omzetverwachting inclusief BTW aan Het Zesde Geluk te betalen;
c. Bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de omzetverwachting inclusief BTW aan Het Zesde Geluk te betalen;
d. Bij annulering minder dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de omzetverwachting inclusief BTW aan Het Zesde Geluk te betalen. Bij annuleren van Het Zesde Geluk als locatie zullen wij de locatiehuur doorbereken.

e. Voor reserveringen voor kookworkshops zal voor de annulering door de klant van een in overeen gekomen reservering (bevestiging per e-mail verzonden) het navolgende gelden:
Bij annulering meer dan 30 dagen voor bedoeld datum, geheel kosteloos.
Bij annulering minder dan 30 dagen voor bedoeld datum is de klant gehouden 25% van de kosten inclusief BTW aan Het Zesde Geluk te betalen.
Bij annulering minder dan veertien dagen voor bedoeld datum is de klant gehouden 50% van de kosten inclusief BTW aan Het Zesde Geluk te betalen.
Bij annulering op bedoeld datum zelf is de klant gehouden 100% van de kosten inclusief BTW aan Het Zesde Geluk te betalen.
Bij annuleren van Het Zesde Geluk als locatie zullen wij de gehele locatiehuur doorbereken.

Ten aanzien van de dienstverlening van derden (bijv. met betrekking tot entertainment, audiovisuele voorzieningen en locatieverhuur) gelden de door de betreffende derden gehanteerde annuleringsvoorschriften).

7. Vermissing en schade
In geval van beschadiging of vermissing van door Het Zesde Geluk, of haar partners en leveranciers, beschikbaar gestelde goederen zullen de kosten hiervan volledig op de opdrachtgever worden verhaald.

8. Vergunning
Indien ten behoeve van de uitvoering van een van de in artikel 1 gemelde activiteiten externe vergunningen noodzakelijk blijken, is de klant voor het verkrijgen van deze vergunningen verantwoordelijk.

9. Productaansprakelijkheid
In het kader van de HACCP wetgeving is Het Zesde Geluk aansprakelijk voor de voedselveiligheid van haar producten. Echter, indien producten worden gebruikt buiten het gezichtsveld van Het Zesde Geluk, bijv. indien cliënten producten ophalen bij Het Zesde Geluk, dan wel dat Het Zesde Geluk producten aflevert bij cliënten zonder verdere begeleiding, vervalt voornoemde productaansprakelijkheid.

10. Transport en werkomstandigheden
10.1 Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee opdrachtnemer aan de leveringsplicht heeft voldaan. opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren

10.2 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan opdrachtnemer, naar de eis van opdrachtnemer zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin opdrachtnemer werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

10.3 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu

11. Overmacht
11.1 Als overmacht voor Het Zesde Geluk gelden alle omstandigheden buiten toedoen van Het Zesde Geluk, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kan Het Zesde Geluk nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.

11.2 In geval van overmacht zal opdrachtgever aan Het Zesde Geluk nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

11.3 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van opdrachtnemer voor de duur van deze omstandigheid op.

11.4 Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is Het Zesde Geluk op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

11. Klachten
11.1 Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan opdrachtnemer te melden, opdat opdrachtnemer de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden.

11.2 Eventuele klachten worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan opdrachtnemer doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

12. Geschillen
Op de door Het Zesde Geluk aangegane overeenkomsten, waarop deze voorwaarden gelden is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Het Zesde Geluk. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Zesde Geluk.

De op deze website getoonde informatie wordt door Het Zesde Geluk met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het Zesde Geluk behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Het Zesde Geluk, (onderdelen van) de website te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen op de website aan te brengen.

Voor vragen, klachten en/of opmerkingen kunt u mailen naar: info@hetzesdegeluk.com